de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

VO-raad trekt steunaanvraag #Amarantis Onderwijsgroep in

| 2 reacties

27 april 2012 Lees het originele artikel

 

De interim-bestuurder van Amarantis heeft onlangs een verzoek neergelegd bij zowel de MBO Raad als de VO-raad om financiële steun. De aanleiding voor dit verzoek om ook vanuit de sectoren bij te dragen aan een oplossing van de problemen was, dat een steunverklaring van de sectoren voor de bank een belangrijke voorwaarde was om te kunnen instemmen met het totaalpakket aan vertrouwenwekkende maatregelen voor het voortbestaan van de scholen onder het bevoegd gezag van de Amarantis Onderwijsgroep.

Het bestuur voelde zich genoodzaakt om constructief mee te denken over oplossingen, vanuit de verantwoordelijkheid voor de belangenbehartiging van de sector als geheel, waaronder het risico van een mogelijk veel hogere claim én vanuit het belang van de desbetreffende leerlingen en medewerkers.

Stevige kritiek 
Het bestuur heeft op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was voorwaardelijke steun toegezegd. In de periode na 11 april jl. heeft een groot aantal leden op dit voorgenomen besluit van het bestuur van de VO-raad kritisch gereageerd. Deze kritiek was stevig. Daarbij werd gewezen op de mogelijke precedentwerking, werd de vraag gesteld of andere verantwoordelijken (gemeenten, OCW, Financiën) niet zouden hebben ingegrepen en werd gesteld dat de door het bestuur ingenomen positie niet past bij de rol en verantwoordelijkheid van een brancheorganisatie. De vele reacties vormden voor het bestuur aanleiding om op 20 april jl. een leden-bijeenkomst uit te schrijven. In deze bijeenkomst en ook in de vergadering van de LAR, die plaatsvond op 24 april jl., is door de aanwezigen naar voren gebracht dat het voorgenomen besluit van het bestuur niet past bij de rol van een brancheorganisatie.

Beraden op reacties 
Het bestuur heeft zich in een bestuursvergadering op dinsdagavond 24 april jl. beraden op de binnengekomen reacties en de standpunten die tijdens de ledenbijeenkomst en de LAR-vergadering zijn geuit.

Garantstelling van tafel 
Het bestuur heeft meegewerkt aan het scheppen van mogelijkheden voor continuïteit van de scholen die tot het bevoegd gezag van de Amarantis Onderwijsgroep behoren; de acute dreiging van een faillissement lijkt hierdoor afgewend. In het overleg van afgelopen dagen hebben we vastgesteld dat in deze situatie de verantwoordelijkheid voor de consequenties voor leerlingen en personeel als gevolg van het gevoerde beleid door Amarantis volledig bij het ministerie van OCW blijft. Aan de interim-bestuurder en het ministerie zullen wij meedelen dat de door het bestuur van de VO-raad toegezegde garantstelling van tafel is. Wij zullen het ministerie van OCW oproepen hiervoor een oplossing te zoeken in de niet-geoormerkte middelen op de begroting, dus niet ten laste van de voor de sector begrote lumpsumbekostiging.

We zien geen aanleiding om een extra ALV bijeen te roepen omdat de bewuste garantstelling niet meer aan de orde is en er dus geen verenigingsbesluitgevraagd wordt.

2 reacties

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.