de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

Update reorganisatie #amarantis juni 2012

| Geen reacties

Na meer dan anderhalve maand radiostilte (op wat twitters na) en ondoorzichtige processen nu een bericht van Marcel Wintels
MEMO
Bestemd voor : Medewerkers Amarantis Onderwijsgroep
Afkomstig van: Marcel Wintels, voorzitter College van Bestuur, a.i.
Betreft: Update reorganisatie en splitsing Amarantis Onderwijsgroep
Kenmerk: U120264/CvB-DEF.2.
Datum: 28 juni 2012
Bijlagen: –
De afgelopen maanden is door veel mensen gigantisch hard gewerkt aan het nieuwe toekomstperspectief van dat wat nu Amarantis is en per 1 augustus a.s. wordt gesplitst in vijf
kleinere zelfstandige groepen van scholen. Graag geef ik iedereen even een update wat er
allemaal al gebeurd is, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.
Splitsing
Nadat is vastgesteld dat Amarantis als fusiemoloch geen toegevoegde waarde heeft gehad –
integendeel, eerder tot vervreemding, intern en extern, heeft geleid – hebben we medio april
als oplossingsrichting gekozen om de organisatie op te splitsen langs de logische ordeningslijnen van stad/regio en type onderwijs. Een meer overzichtelijke schaal, meer homogeniteit,
eigenaarschap en lokale betrokkenheid zijn voor een gezonde toekomst van de scholen essentieel. Er komen, als bekend, daarom per 1 augustus a.s. 5 nieuwe groepen tot stand,
waarvoor de noodzakelijke ‘technische’ ingrepen in hoog tempo plaatsvinden. Deze groepen
worden als bekend:
 MBO Amsterdam/Almere
 VO Amsterdam/Zaanstad
 VO Almere
 MBO Utrecht
 MBO Amersfoort

De minister heeft bij brief d.d. 27 juni jl. haar steun gegeven aan de defusie die plaats gaat
vinden en tevens haar waardering uitgesproken over de grote vorderingen die tot dusver zijn
gemaakt, in een – zoals ze aangeeft – vruchtbare en constructieve samenwerking. Een mooi
compliment aan alle betrokkenen!
Reorganisatie
Om tot een financieel gezond perspectief te komen was een reorganisatie van ruim 200 fte
personeelsreductie (voornamelijk onderwijs ondersteunend personeel) noodzakelijk. Dit proces loopt conform sociaal plan en op schema. Een uitermate lastige en pijnlijke ingreep, maar
onvermijdelijk. Veel mensen hebben gelukkig elders alweer nieuw perspectief gevonden. Naar
huidige inschatting zal per 1 augustus nog een boventalligheid van circa 30 fte resteren die in
de stichting Amarantis (die uiteindelijk ontbonden gaat worden) achterblijft en waar we met
behulp van derden (Randstad) alle inzet op plegen om hen van werk naar werk te helpen. Per
1 oktober a.s. moet dat afgerond zijn.
Van de nieuw te vormen zelfstandige organisaties zijn de beoogd directeur(en)/bestuurders/
managers bekend. Alle voorgenomen benoemingen zijn expliciet op draagvlak getoetst door
de vanuit de medezeggenschap gevormde benoemingsadviescommissies c.q. middels uitgezette enquêtes bij medewerkers. Immers, essentieel voor ons was dat er onder de medewerkers voldoende vertrouwen in en draagvlak moet zijn voor de (nieuwe) leiding. De komende
maanden gaat de inrichting van de Raden van Toezicht voor elk van deze groepen ter hand
genomen worden. Een onderwijshart, lokale inbedding en deskundigheid zijn belangrijke criteria. Ook daarvoor hanteer ik hetzelfde uitgangspunt: elke voorgenomen benoeming van een
toezichthouder wordt eerst voor advies aan de medezeggenschap van die entiteit voorgelegd.
Financiering
We zijn met de Rabobank en andere betrokken partijen (Waarborgfonds, Ministerie(s)) in
goed overleg om de financieringen om te zetten naar de nieuwe zelfstandige groepen en te
continueren. De bank heeft de uitwerking van de meerjarenplannen uiteraard ontvangen en
bestudeerd. Ons herstelplan loopt conform planning. Er is natuurlijk nog heel veel te doen,
maar er is aan de zijde van de Rabobank voldoende vertrouwen om er onzerzijds gerust op te
kunnen zijn dat de komende maand(en) dit proces van (her)financiering goed wordt afgerond.
OCW
Alle stappen die gezet zijn en nog gezet gaan worden vinden in zeer nauw en – dat mag ook
gezegd worden – bijzonder goed overleg met OCW plaats. Immers, de minister heeft (max) €
18 miljoen continuïteitsgarantie toegezegd en wil er (terecht) van verzekerd zijn dat dit tot
het beoogde doel leidt en dus de kwaliteit en continuïteit voor de leerlingen gegarandeerd is.
Op basis van de huidige inzichten gaat dat zeker lukken met c.q. ruim binnen de € 18 miljoen
extra middelen.
NB: eerder zou OCW € 10 miljoen steun geven en de VO-raad en MBO-raad € 5 miljoen respectievelijk € 3 miljoen. Maar omdat de sectoren hun steun hadden ingetrokken, heeft OCW
deze volledig overgenomen.
Huisvesting
Door concentratie van opleidingen en daar waar het kan huurlasten te verlagen (waar mogelijk door opzegging huurcontracten etc.) zullen we ook op dit punt de komende jaren tot verbetering komen. Met de verschillende gemeenten zijn we in overleg om de huisvestingssituatie te verbeteren. Dit zijn trajecten die uiteraard meer tijd vragen. We hebben er alle vertrouwen in dat de komende jaren ook op dit punt een aantal stappen gezet gaat worden.
Onderzoekscommissie
Inmiddels is ook de door de minister ingestelde onderwijscommissie gestart die onderzoek
doet naar de oorzaak van de problematiek die bij Amarantis ontstaan was. Dit najaar zullen
de bevindingen gerapporteerd worden. Er zal door de commissie aan medewerkers ook gelegenheid geboden worden om gevraagd en ongevraagd hun ervaringen, observaties of analyses aan de commissie te kunnen geven.
Geen eindpunt, wel een nieuw beginpunt
De inspanningen die door zeer velen geleverd zijn om allereerst (periode medio februari –
medio april) een dreigend faillissement af te wenden en vervolgens in deze fase (april – juli)
een grote reorganisatie en defusie / splitsing te realiseren zijn enorm. Een operatie die denk
ik in Nederland nog niet eerder in deze omvang en dit tempo heeft plaats gevonden. De veerkracht die de organisatie onder zeer lastige omstandigheden heeft laten zien geeft vertrouwen. We zijn er nog niet. Er moet nog veel gebeuren, straks vanaf 1 augustus 2012 onder
leiding van de directie en bestuur van de nieuwe groepen. Vertrouwen komt immers te voet
en gaat te paard. Maar niet alles kan tegelijk. We zullen de komende jaren hard moeten werken om het vertrouwen weer terug te winnen. Dat dat gaat lukken, staat voor mij vast. Tegelijkertijd: zorgen zijn er natuurlijk nog te over. Bij ons, bij jullie, bij externe stakeholders. Ik
duid dat positief: het toont een grote mate van betrokkenheid en dus bereidheid om de komende jaren mee te helpen bouwen aan een gezonde organisatie en nieuw vertrouwen.
In een paar maanden kunnen geen wonderen verricht worden. Wel zijn belangrijke eerste
stappen gezet naar een nieuw perspectief. Zo gaan we de komende maanden verder in overleg met de gemeenten ten aanzien van verbetering van de huisvesting. We zullen met de
omliggende ROC’s en scholen kijken hoe we met elkaar meerjarig tot een goed afgestemd
opleidingen aanbod kunnen komen. De gesprekken daarvoor staan al gepland.
De omstandigheden zijn verbeterd, maar nog lang niet overal goed (genoeg). De komende
jaren moet verder gewerkt worden aan ons onderwijs. Dat vraagt volharding en een lange
adem. Ten dele ook een cultuurverandering. Hard doorwerken met de volle focus op de kwaliteit van het onderwijs. Daar doen we het voor. Niet de leiding alleen, maar met elkaar, samen, om onze leerlingen en deelnemers een mooie opleiding en dito arbeidsperspectief te
geven.
De komende weken ronden we de defusie/splitsing, reorganisatie en herfinanciering zoveel
mogelijk af. Mijn belangrijkste opdracht (het zekerstellen van de continuïteit en bieden van
voldoende nieuw perspectief) is daarmee afgerond; het werk uiteraard nog niet af. Geen
eindpunt, maar een nieuw beginpunt. Vanaf 1 augustus 2012 zal ik mijn aandacht weer grotendeels verleggen naar Fontys. Op verzoek zal ik wel na de zomer nog een aantal zaken
afhechten. In dat verband breng ik ook graag, als daar belangstelling voor is, aan het begin
van komend schooljaar nog een bezoek aan de medewerkers van de 5 nieuwe organisaties
om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Samen terug kijken en vooral vooruit
kijken!

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.