de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

mei 16, 2013
door admin
Geen reacties

Brief Bussemaker over Continuïteitsgarantie #Amarantis

Datum 16 mei 2013

 

Betreft

 

Continuïteitsgarantie Amarantis en effect overgang WOPT naar WNT

 

 

Tijdens het Algemeen Overleg van 20 maart jl. over de Amarantis Onderwijsgroep en het Verlengd Algemeen Overleg van 27 maart jl. heb ik een aantal toezeggingen gedaan. In deze brief ga ik in op twee ervan:

 De toezegging aan de heer Klaver dat helderheid wordt gegeven over de bedoeling en de inzet van de continuïteitsgarantie en

 De toezegging aan de heer Klaver dat de Tweede Kamer een brief ontvangt als mocht blijken dat door de overgang van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) de bestuurderssalarissen niet in de jaarverslagen van 2012 en verder hoeven te worden opgenomen.

Eerst ga ik in op de bedoeling en de inzet van de continuïteitsgarantie. Vervolgens geef ik informatie over het effect van de overgang van de WOPT naar de WNT op informatie over bestuurderssalarissen in de jaarverslagen over 2012.

Continuïteitsgarantie

Mijn voorganger heeft in de eerste helft van 2012 steeds aangegeven alles in het werk te stellen om de continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen en studenten van Amarantis te garanderen. Hun belang heeft altijd vooropgestaan. Communicatie hierover heeft plaatsgevonden tijdens het Algemeen Overleg van 15 maart 2012 over het voortgezet onderwijs (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31289 nr. 124), tijdens het Algemeen Overleg van 11 april 2012 over het middelbaar beroepsonderwijs (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31524 nr. 132), in brieven van 12 en 26 april 2012 aan de Tweede Kamer over financiële steun aan Amarantis (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31524 nr. 130 en nr. 131) en tijdens het Algemeen Overleg op 24 mei 2012 over Amarantis (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31524 nr. 142). Om de continuïteit van het onderwijs te garanderen is uiteindelijk een bedrag van maximaal €18 miljoen op de OCW-begroting gereserveerd . Dit is ook aangegeven in antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk d.d. 19 april 2012 (Vergaderjaar 2011-2012, Aanhangselnummer 2543).

Tijdens het Algemeen Overleg van 24 mei 2012 over Amarantis heeft het lid Biskop gevraagd of deze reservering een lening of een gift betrof. Mijn voorganger heeft daarop geantwoord dat het voor een bedrag van €10 miljoen een gift betrof en voor het resterende bedrag van €8 miljoen vooralsnog om een borgstelling ging. Om de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen te

borgen, bleek het vervolgens noodzakelijk om de vijf nieuwe scholen met een schone lei te kunnen laten starten. Dit betekent dat ook voor de resterende € 8 miljoen gekozen is voor het verstrekken van een subsidie indien dit nodig zou zijn. Wel is tijdens het VAO van 12 juni 2012 (Vergaderjaar 2011-2012, Vergaderingnummer 94) door het lid Elias gevraagd om de harde garantie dat niet meer dan € 18 miljoen door OCW zou worden uitgegeven. Hierop is geantwoord dat dit de inzet was. Hieruit kon worden afgeleid dat de middelen bestemd voor de sanering en defusie van het oude Amarantis niet in de vorm van een lening beschikbaar zouden worden gesteld. Van de € 18 miljoen is op dit moment € 12,4 miljoen aan subsidie verstrekt voor eenmalige uitgaven voor het sanerings- en defusieproces. Gezien de fase waarin de afbouw van het oude Amarantis zich nu bevindt, verwacht ik onder de € 18 miljoen te blijven. Achteraf bezien, had de continuïteitsgarantie duidelijker kunnen worden toegelicht. Dan had geen onduidelijkheid kunnen ontstaan over het feit dat ook de resterende € 8 miljoen, indien nodig, in de vorm van een subsidie zou worden verstrekt.

Overgang WOPT-WNT

Graag verschaf ik helderheid over de verplichting om salarissen te melden in het jaarverslag in relatie tot de overgang van WOPT naar WNT.

De Wet normering topinkomens (WNT) is per januari 2013 aangepast. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om conform de bepalingen in deze wet te rapporteren over de beloning van de bestuurders en de toezichthouders. Deze verplichting geldt al voor het verslagjaar 2012. De zorgen van uw Kamer op dit punt zijn dus niet nodig. Voor de volledigheid informeer ik u over de veranderingen voor alle OCW-instellingen als gevolg van de overgang van de WOPT naar de WNT:

 Onderwijsinstellingen nemen de beloningsgegevens van alle bestuurders op in het jaarverslag 2012 en verder, conform de WNT;

 Cultuurinstellingen nemen beloningsgegevens op in het jaarverslag 2012 voor zover die de WOPT-norm 2012 overschrijden;

 Media-instellingen nemen op grond van de “code goed bestuur” beloningsgegevens van alle bestuurders op in het jaarverslag. Daarnaast ontvangt OCW periodiek een opgave van de overschrijdingen in het kader van het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO).

Voor de jaren na 2012 rapporteren alle OCW-instellingen conform de WNT.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker

april 21, 2013
door admin
Geen reacties

Falende scholen harder aangepakt

Minister Bussemaker»Minister Bussemaker         ANP
Toegevoegd: zaterdag 20 apr 2013, 11:03 Update: zaterdag 20 apr 2013, 11:08 Lees het originelke artikel op NOS.nl

Het kabinet wil harder optreden tegen falende schoolbestuurders en toezichthouders. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen niet alleen kunnen ingrijpen bij financieel wanbeleid, maar ook bij onderwijskundig falen.

De bewindslieden van Onderwijs reageren daarmee op de recente problemen bij onder meer Amarantis. Ze vinden dat ze nu niet genoeg middelen hebben om op te treden. Bussemaker en Dekker willen onder meer dat ze voortaan de rechter kunnen vragen falende bestuurders en toezichthouders te schorsen of te ontslaan.

Hoofdelijk aansprakelijk

Het kabinet wil verder dat meer mensen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze steken laten vallen. Nu kan dat alleen bij bestuurders, maar ook de toezichthouders zouden op die manier moeten kunnen worden aangepakt.

De bewindslieden hopen dat van de strengere aanpak een preventieve werking uitgaat en dat de nieuwe mogelijkheden nauwelijks hoeven te worden gebruikt. Ze zullen de voorstellen de komende tijd uitwerken in wetten.

april 18, 2013
door admin
Geen reacties

Onderwijsraad wil meer integriteit bestuurders

Onderwijsraad, bestuurdersDEN HAAG – Het aan banden leggen van onderwijsorganisaties bij disfunctioneren zoals het geval was bij Amarantis en Inholland is volgens de Onderwijsraad niet nodig. In plaats daarvan pleit de raad voor het aanstellen van betere bestuurders die zich meer inzetten voor het publieke belang. Dat meldt het Hoger Onderwijs Persbureau.

De Onderwijsraad begrijpt de wens tot meer controle in gevallen waar het onderwijsbestuur niet functioneert zoals zou moeten, maar verwacht niet dat extrern toezicht de besturen tot moreler gedrag dwingt.

In plaats daarvan ziet de raad liever dat onderwijsinstellingen betere bestuurders aanstellen. De governancecodes, die het soort bestuur voor onderwijsinstellingen beschrijven, moeten ook regels voor bestuurders bevatten als het openstaan voor kritiek en het aanspreken van collega’s die zich niet volgens de regels gedragen.

De autonomie van de besturen zorgt ervoor dat er weinig controle is vanuit de overheid. Om toch inspraak van buitenaf te verzekeren, zouden besturen studenten en medewerkers meer moeten betrekken bij het bestuur.

Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond vindt het advies van de Onderwijsraad verbazingwekkend. “De Titanic zinkt, maar het orkest speelt door”, aldus Dresscher. Hij vindt dat er een structureel probleem is met de besturen, veroorzaakt door een falend systeem. De bestuurders de leiding geven over eventuele veranderingen zou dan ook onzinnig zijn, gezien het zelfreinigend vermogen in deze laag flink tekortschiet. Hij pleit dan ook voor hetgeen dat de Onderwijsraad liever niet ziet, namelijk meer publieke controle.

© – Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem Lees het originele artikel op NOG

april 3, 2013
door admin
Geen reacties

Drie Amsterdamse scholen in de problemen

Archieffoto. © anp

Er zijn meer basis- en middelbare scholen die kampen met financiële problemen, blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Stonden in september nog twaalf scholen onder verscherpt toezicht, momenteel zijn dat er 26. Drie van die scholen zijn gevestigd in Amsterdam.

Het gaat om de Stiching Islamitische Scholen Noor, Stiching ZAAM (voorheen Amarantis) en Instituut Schreuder. Het onderzoek werd ingesteld door het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (Aob) naar aanleiding van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).
De Onderwijsinspectie publiceert namelijk wel cijfers van mbo’s, niet die van basis- en middelbare scholen. De Aob vindt dat ‘wonderlijk’ en besloot zelf Wob-verzoeken in te dienen.
Het Onderwijsblad publiceerde in september voor het eerst een lijst met instellingen die onder verscherpt toezicht staan. Ook toen gold voor drie besturen de hoogste alarmfase. Nu is onder meer de PC Schoolvereniging in Leiderdorp in gevaar. Er zijn enorme bezuinigingen nodig om ‘het hoofd boven water te houden’. Er dreigt zelfs een faillissement voor deze school.

(Redactie)

Lees het originele artikel op Parool.nl

maart 14, 2013
door admin
Geen reacties

Zeist spreekt opnieuw vertrouwen in burgemeester uit

ZEIST – De Zeister gemeenteraad en burgemeester Koos Janssen zijn klaar met de Amarantiskwestie. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond.

Burgemeester Janssen was voorzitter van de raad van toezicht van scholenkoepel Amarantis toen deze failliet ging. Volgens hem heeft het debacle niets met zijn functioneren in het gemeentebestuur van Zeist te maken.

Een groep inwoners van Zeist neemt daar echter geen genoegen mee. Het actiecomité vraagt zich af of de burgemeester wel geschikt is, maar de Zeister politiek liet opnieuw weten vertrouwen te hebben in de burgervader.

De meerderheid van de gemeenteraad spreekt er zelfs schande van dat de actievoerders de burgemeester zo hard hebben aangevallen in de media.

Lees het originele artikel

februari 24, 2013
door admin
Geen reacties

#Amarantis opnieuw op agenda gemeenteraad Zeist

ZEIST – Burgemeester Janssen van Zeist heeft de kwestie rond Amarantis opnieuw op de agenda van de gemeenteraad gezet. Dat schrijft de burgemeester in een open brief aan 21 prominente inwoners van Zeist.

De Zeistenaren vroegen zich in een advertentie in de lokale krant af of de burgemeester het vertrouwen van de gemeente nog wel waard is. Ze willen onder meer dat de burgemeester toegeeft dat hij verkeerd heeft gehandeld.

Burgemeester Janssen ligt onder vuur vanwege zijn rol bij de ondergang van de onderwijsinstelling Amarantis. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht toen de instelling door mismanagement op de rand van de afgrond terechtkwam.

Janssen schrijft dat hij zich al heeft verantwoord bij een onderzoekscommissie van de minister en in de gemeenteraad. Voor hem is de zaak afgerond, maar hij schrijft dat hij het goed vindt dat de gemeenteraad van 12 maart de open brief van de inwoners bespreekt.

23-02-2013

Lees het originele artikel

februari 23, 2013
door admin
Geen reacties

Reactie Leo Lenssen op rapport #Amarantis

februari 2013

Rapport Cie Halsema

Wie geen tijd of zin heeft om het rapport en zijn bijlagen te lezen en het alleen heeft moeten doen met de krantenberichten, is wellicht geïnteresseerd in mijn reactie op het rapport. Het meest interessant, zoals zo vaak, zijn de bijlagen. Dat geldt vooral voor het onderzoeksrapport van het bureau dat de signalen heeft onderzocht en uiteraard mijn eigen schriftelijke reactie op de opvattingen van de Cie.

Twee thema’s springen er uit: mijn activiteiten gedurende de periode 2007/2011 en het gebruik van de lease-auto. Het onderzoeksrapport is duidelijker en concreter dan de tekst van de Cie. De onderzoekers stellen vast dat ik in deze periode gedetacheerd was als lector, ze tonen dat aan met diverse bewijsstukken en overzichten van werkzaamheden en stellen vast dat ik mijn belangrijkste opdracht, het schrijven van een dissertatie, heb afgerond. De Cie vraagt zich vervolgens af of die activiteiten doelmatig waren voor de organisatie, of ik mij daarover heb verantwoord en of die mijn salaris rechtvaardigden. Uiteraard kun daar je zeven jaar na dato over van mening verschillen. De voormalige bestuursvoorzitter heeft verklaard dat hij die detachering toen van belang vond voor Amarantis. Voor mij was er op dat moment geen aanleiding om nee te zeggen tegen dat aanbod. Opmerkelijk is dat de Cie in haar conclusies nergens vermeldt dat ik in die periode aan mijn opdracht heb voldaan en mijn proefschrift heb geschreven. Dat is selectief omgaan met de gegevens van de onderzoekers. Wat de Cie ook niet vermeldt, is dat de bestuursvoorzitter zelf heeft aangegeven dat de kosten van ontslag in die tijd hoger werden geschat dan de kosten van mijn salaris, waarbij ik dan ook niet meer productief was. (Hier zie je de frictie sussen wat we achteraf moreel onwenselijk noemen en wat toen als doelmatig werd beschouwd.) De Cie geeft aan dat niet duidelijk was wat mijn activiteiten precies waren. Zij heeft dat niet zelf onderzocht. Tot op zekere hoogte was dat ook moeilijk. Vanaf 2010 was de arbeidsrelatie feitelijk verbroken vanwege het juridisch conflict dat inmiddels was ontstaan. Overigens negeert de Cie daarbij de door de onderzoekers vastgestelde feiten.

Terugkijkend zou ik het mijzelf financieel en ook in termen van werkdruk een stuk gemakkelijker hebben gemaakt als ik mij had laten ontslaan met een, gegeven de praktijk in die dagen, aantrekkelijke regeling.

Wat de lease-auto betreft het volgende. Allereerst moet worden vastgesteld dat het de bestuursvoorzitter is, die ooit heeft besloten dat ik recht had om gebruik te maken van de leaseregeling. Als hij een ander besluit had genomen had ik dat ook geaccepteerd. De onderzoekers hebben vervolgens gedetailleerd aangetoond dat ik financieel niet wijzer ben geworden van de regeling. Ik maakte gebruik van occasions die fiscaal gezien voor mij zeer ongunstig waren, maar voor de organisatie binnen de toen gehanteerde normen vielen. Een detail is dat de onderzoekers ook hebben vastgesteld dat ik al die jaren maandelijks een hogere eigen bijdrage heb betaald dan de regeling voorschreef. Al met al had ik financieel gezien beter zelf een auto kunnen kopen. De Cie stelt vervolgens dat de lease-regeling te ruim was. Dat zou achteraf gezien zo kunnen zijn. Hij was echter niet door mij opgesteld. Ik droeg immers vanaf 2004 geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid meer. Die Cie is van menig dat ik niet gebruik had mogen maken van de lease-regeling omdat die niet doelmatig was. Vanuit het hedendaagse perspectief kun je zo’n conclusie trekken. Zes jaar geleden maakte de regeling deel uit van mijn arbeidscontract en was er kennelijk geen aanleiding om dat aan de orde te stellen.

De Cie suggereert met zoveel woorden dat ik eigenlijk mijn ontslag had moeten aanbieden. Ik geef gaarne toe dat zulks niet bij mij is opgekomen.

Uiteraard vielen de conclusies van de Cie qua impact wat tegen in het licht van wat er eerder in de kranten al was geoordeeld: geen zelfverrijking, geen onregelmatigheden en er was gehandeld binnen het bestaande normenkader. Wel konden er vragen worden gesteld met betrekking tot de doelmatigheid van mijn activiteiten in de laatste jaren en met betrekking tot de vraag of er normatief gesproken door mij gebruik had moeten worden gemaakt van de door mijn werkgever aangeboden arbeidsvoorwaarden. In de pers zijn deze, in het licht van eerdere beschuldigingen, milde conclusies tot in het absurde opgeblazen en uitvergroot. Dat was te verwachten. De knullige teksten die hier en daar zijn gepubliceerd, vol fouten en opzettelijke omissies, kun je interpreteren als kwaadaardig of als werk van stagiaires.

In een volgende bijdrage zal ik wat meer inzoomen op de werkwijze van de Cie en haar merkwaardige opvattingen daarover.

Afschrift van : http://www.leolenssen.nl/commentaar.htm

februari 19, 2013
door admin
Geen reacties

#Amarantis bestuurder werd doctor op de UvT

Amarantis-bestuurder Leo Lenssen behaalde in 2011 nog zijn doctorsgraad aan de Universiteit van Tilburg. Zo schrijft de Volkskrant vandaag.

Leo Lenssen ligt zwaar onder vuur omdat hij als een ‘zonnekoning’ de instelling heeft bestuurd, waardoor de scholenkoepel uiteindelijk failliet is gegaan. De bestuurders zouden aan zelfverrijking hebben gedaan.  In 2011 studeerde Lenssen af met het proefschrift ‘Hoe sterk is de eenzame fietser’, gebaseerd op zijn eigen levensverhaal: van kansarm kind tot onderwijsbestuurder. Met de fiets ging Lenssen overigens niet in zijn Amarantistijd: hij had twee leaseauto’s en een ov-kaart. Het ging om een onderwijssociologische studie, het proefschrift is inmiddels niet meer te downloaden. .

Femke Halsema noemde het gedrag van de onderwijsbestuurders ongepast en onwenselijk.

februari 14, 2013
door admin
Geen reacties

Bussemaker schakelt OM in bij onderzoek Amarantis

De top van Amarantis Onderwijsgroep handelde niet in strijd met de wet, maar wel ongepast en onwenselijk. Over één kwestie, een onduidelijke betaling van 210.000 euro, kon de commissie geen uitspraak doen. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft het Openbaar Ministerie gevraagd die betaling verder te onderzoeken.
Dat bleek vandaag bij de presentatie van het rapport ‘Niet onwettig, wel onwenselijk’.  De commissie, onder leiding van Femke Halsema, voormalig partijleider GroenLinks, plaatst wel vraagtekens bij het gedrag van de betrokkenen als het gaat om de geboden mogelijkheden. ‘Er was bijvoorbeeld sprake van een ongebruikelijk ruime lease-regeling, die verschillend geïnterpreteerd kon worden’, zo staat in het rapport. ‘Dit voorbeeld past binnen de interne regelgeving en interne afspraken van Amarantis. Maar dat maakt het benutten van alle geboden mogelijkheden nog niet even wenselijk.’
Het rapport is het resultaat van het vervolgonderzoek dat minister Bussemaker van onderwijs in december vorig jaar heeft ingesteld na de presentatie van het rapport Autonomie Verplicht. Door het uitlekken van de conceptversie ontstond er publieke verontwaardiging over het handelden van voormalige bestuurders. Dit vervolgonderzoek moest nagaan of bestuurders, toezichthouders, leidinggevenden en adviseurs bij Amarantis hebben gehandeld in strijd met de wet. In totaal heeft de commissie acht mogelijke misstanden onderzocht en heeft daarbij steeds gekeken naar onrechtmatig handelen en of het publiek geld wel doelmatig is besteed.

Onduidelijke betaling
Dat is bij één signaal de betaling van 210.000 euro mogelijk het geval. ‘De commissie constateert dat er feitelijk sprake is geweest van een betaling door woningcorporatie Ymere in 2006, waar geen duidelijke verplichting tegenover stond, en dat de helft van deze betaling uiteindelijk in het kader van een schikking tussen partijen voor rekening is gekomen van Amarantis Onderwijsgroep.’ Maar doordat niet alle betrokkenen meewerken aan het onderzoek kan de commissie geen oordeel geven over de strafbaarheid. De minister moet overwegen of ze dit verder wil onderzoeken, volgens de commissie.
Bussemaker heeft het openbaar ministerie hiervoor ingeschakeld. “Ik wil nog steeds de onderste steen boven halen.” Hoewel veel onderzochte zaken niet onwettig zijn, zegt de minister wel dat het bestuur de grens heeft opgezocht. “Ik deel de conclusie van de commissie dat er ongepast gedrag is vertoond. Het is onwenselijk en schrijnend. Het bedreigt de naam van het onderwijs.”
Andere misstanden
Andere misstanden zoals het hebben van meerdere lease-auto’s van bestuurders , het opknappen van de woning van bestuurder Van Setten en de vage arbeidsovereenkomst van de toenmalige bestuursadviseur Lenssen zijn, volgens de commissie, ongepast gedrag. Voorzitter Halsema: “Niet alles wat mag en kan, moet je ook doen.”
Bussemaker hamert op het moreel kompas bij bestuurders. “We moeten dat versterken de komende jaren. Er is een verandering van mentaliteit nodig.”
AOb
AOb-voorzitter Walter Dresscher heeft ook op het rapport gereageerd. “Dit rapport bevestigt precies wat wij al jaren roepen, namelijk dat er meer openheid moet zijn over de besteding van onderwijsgeld en het budget moet worden geoormerkt. Te vaak zien we dat bestuurders de grenzen opzoeken van wat wettelijk gezien mag en dat geld niet naar de klas gaat, maar in de zakken van bestuurders verdwijnt. Door onderwijsgeld beter te oormerken en meer helderheid te geven over waar bedragen aan worden uitgegeven, wordt dit soort excessen voorkomen.”

februari 14, 2013
door admin
Geen reacties

Bestuur #Amarantis ‘nét niet’ over de schreef

DEN HAAG – Het voormalig bestuur van de inmiddels omgevallen scholengemeenschap Amarantis heeft waarschijnlijk de wet niet overtreden.

Foto:  ANP

 Bekijk video

Maar netjes was het handelen van de bestuurders zeker niet, concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van oud-GroenLinks voorzitter Femke Halsema donderdag. Over één dossier kon de commissie nog geen uitsluitsel geven.

De commissie onderzocht acht signalen van mogelijk strafbare feiten door voormalig Amarantis-bestuurders. Alleen over een betaling van ruim 2 ton bestaat nog enige onduidelijkheid dat extra onderzoek nodig heeft.

Dat bedrag was betaald voor de realisatie van een project in Amsterdam Slotervaart wat er uiteindelijk nooit is gekomen. Maar Amarantis heeft wel de helft van de factuur betaald.

”Het ontbreekt de commissie aan de formele bevoegdheden om het signaal verder te kunnen onderzoeken bijvoorbeeld door de boekhouding in te zien”, zo staat in het rapport, dat werd aangeboden aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

De commissie geeft de minister in overweging dit geval door te sturen naar het Openbaar Ministerie.

Bij de presentatie van het rapport zei Bussemaker dit te gaan doen. Het is volgens haar aan justitie of zij tot vervolging willen overgaan.

 

Vraagtekens

 

De commissie zet in haar rapport vraagtekens bij het gedrag van de betrokken bestuurders bij de invulling van de mogelijkheden, zoals de lease-regeling. Die kon worden ingevuld met twee auto’s en een ov-jaarkaart.

Ook zet de commissie vraagtekens bij de oud-bestuursvoorzitter van ROC ASA die zeven jaar lang aanbleef als ‘bestuursadviseur’ met een onduidelijk takenpakket tegen een vergoeding van in totaal een half miljoen euro.

De commissie kan niet zeggen of de uitgaven (een jaarsalaris van 140.000 euro exclusief onkostenvergoeding en lease-regeling) disproportioneel zijn geweest. Strafbaar is het in elk geval niet.

Dat geldt ook voor voormalig bestuursvoorzitter Bert Molenkamp, die een pand kocht van zijn aanstaande werkgever. “Niet verstandig, maar ook niet onrechtmatig.”

 

Goed besturen

 

Daarnaast vindt de commissie dat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur in strijd met ‘goed besturen’ hebben gehandeld door regelingen te treffen die verschillend uitlegbaar zijn en door die onduidelijkheid te laten voortbestaan.

Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling toen de directeur huisvesting Amarantis-leveranciers opdracht gaf zijn eigen huis te verbouwen. Daarnaast was er belangenverstrengeling bij de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij de benoeming van externe adviseurs.

De minister had de onderzoekscommissie ingesteld om te kunnen bepalen of de bestuurders strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

 

Afstand

 

De commissie-Halsema pleit in haar rapport voor een minder grote afstand tussen bestuur en klas. Ook moet bestuurders worden aangesproken op hun publieke taak.

“Ongewenst gedrag in het onderwijs alleen terug te dringen is door het versterken van een gedeeld moreel bewustzijn”, aldus de commissie.

“Regulering is niet de oplossing maar er moet in het onderwijs meer met elkaar gesproken worden over wenselijk bestuurlijk gedrag.”

 

Eed

 

Minister Bussemaker reageerde enthousiast op het voorstel van Halsema om een eed in te stellen voor onderwijsbestuurders.

”Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie voor studenten en docenten. Dat doen ze met zo’n eed’’, zegt Bussemaker. ”Ik heb ook een eed afgelegd toen ik minister werd.’’ Het is geen ‘totaaloplossing’ zoals ze het zelf noemt, maar er wordt wel bewustzijn mee gecreëerd.

 

Maatregelen

 

D66 en PVV zeggen in een reactie dat er snel maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat bestuurders in het onderwijs zich nogmaals zo schandalig gedragen.

”Bestuurders moeten het onderwijs vooropstellen, dat lijkt niet te zijn gebeurd”, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Hij wil docenten, studenten en de medezeggenschap meer invloed geven, zodat bestuurders bij de les kunnen worden gehouden. De gebeurtenissen bij Amarantis ”vragen om preventieve maatregelen”.

 

Onderwijs

 

De PVV dringt erop aan scholen te verplichten geld uit te geven aan onderwijs. ”Daardoor zou het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn om met onderwijsgeld dure lease-auto’s aan te schaffen”, aldus Kamerlid Harm Beertema. Hij ziet ook wel wat in een accountant die door de overheid wordt toegewezen. ”Deze twee ingrepen zijn wel het minste wat we als overheid kunnen doen.”

Manja Smits van de SP vindt dat wanbestuur strafbaar gesteld moet worden. ”We wisten al dat de bazen van Amarantis zich als zonnekoningen gedroegen. Nu blijkt dat dat volgens de wet mocht”, zegt ze.

”Kennelijk mag je duurbetaald wanbeleid voeren met publiek geld ten kosten van tienduizenden leerlingen.” Ze vindt dat minister Jet Bussemaker van Onderwijs snel met voorstellen moet komen om in te grijpen bij bestuurders die over de schreef gaan.

Jesse Klaver (GroenLinks) wil dat fusies niet meer buitensporig mogen lonen voor bestuurders. Zo wil hij dat salarisverhogingen na een fusie aan banden gelegd worden.

 

Fouten

 

In een eerder onderzoeksrapport naar de situatie bij Amarantis staat dat de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de onderwijsinspectie, het ministerie en de accountant allen fouten hebben gemaakt die mede hebben geleid tot de ondergang van Amarantis begin dit jaar.

Amarantis kwam eind 2011 in acute financiële problemen. De onderwijskolos – met 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs – werd in 5 delen opgeknipt en 250 mensen werden ontslagen. Sinds augustus is de doorstart een feit.

Door: ANP/NU.nl Lees het originele artikel