de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

Brief Bussemaker over Continuïteitsgarantie #Amarantis

| Geen reacties

Datum 16 mei 2013

 

Betreft

 

Continuïteitsgarantie Amarantis en effect overgang WOPT naar WNT

 

 

Tijdens het Algemeen Overleg van 20 maart jl. over de Amarantis Onderwijsgroep en het Verlengd Algemeen Overleg van 27 maart jl. heb ik een aantal toezeggingen gedaan. In deze brief ga ik in op twee ervan:

 De toezegging aan de heer Klaver dat helderheid wordt gegeven over de bedoeling en de inzet van de continuïteitsgarantie en

 De toezegging aan de heer Klaver dat de Tweede Kamer een brief ontvangt als mocht blijken dat door de overgang van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) de bestuurderssalarissen niet in de jaarverslagen van 2012 en verder hoeven te worden opgenomen.

Eerst ga ik in op de bedoeling en de inzet van de continuïteitsgarantie. Vervolgens geef ik informatie over het effect van de overgang van de WOPT naar de WNT op informatie over bestuurderssalarissen in de jaarverslagen over 2012.

Continuïteitsgarantie

Mijn voorganger heeft in de eerste helft van 2012 steeds aangegeven alles in het werk te stellen om de continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen en studenten van Amarantis te garanderen. Hun belang heeft altijd vooropgestaan. Communicatie hierover heeft plaatsgevonden tijdens het Algemeen Overleg van 15 maart 2012 over het voortgezet onderwijs (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31289 nr. 124), tijdens het Algemeen Overleg van 11 april 2012 over het middelbaar beroepsonderwijs (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31524 nr. 132), in brieven van 12 en 26 april 2012 aan de Tweede Kamer over financiële steun aan Amarantis (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31524 nr. 130 en nr. 131) en tijdens het Algemeen Overleg op 24 mei 2012 over Amarantis (Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31524 nr. 142). Om de continuïteit van het onderwijs te garanderen is uiteindelijk een bedrag van maximaal €18 miljoen op de OCW-begroting gereserveerd . Dit is ook aangegeven in antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk d.d. 19 april 2012 (Vergaderjaar 2011-2012, Aanhangselnummer 2543).

Tijdens het Algemeen Overleg van 24 mei 2012 over Amarantis heeft het lid Biskop gevraagd of deze reservering een lening of een gift betrof. Mijn voorganger heeft daarop geantwoord dat het voor een bedrag van €10 miljoen een gift betrof en voor het resterende bedrag van €8 miljoen vooralsnog om een borgstelling ging. Om de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen te

borgen, bleek het vervolgens noodzakelijk om de vijf nieuwe scholen met een schone lei te kunnen laten starten. Dit betekent dat ook voor de resterende € 8 miljoen gekozen is voor het verstrekken van een subsidie indien dit nodig zou zijn. Wel is tijdens het VAO van 12 juni 2012 (Vergaderjaar 2011-2012, Vergaderingnummer 94) door het lid Elias gevraagd om de harde garantie dat niet meer dan € 18 miljoen door OCW zou worden uitgegeven. Hierop is geantwoord dat dit de inzet was. Hieruit kon worden afgeleid dat de middelen bestemd voor de sanering en defusie van het oude Amarantis niet in de vorm van een lening beschikbaar zouden worden gesteld. Van de € 18 miljoen is op dit moment € 12,4 miljoen aan subsidie verstrekt voor eenmalige uitgaven voor het sanerings- en defusieproces. Gezien de fase waarin de afbouw van het oude Amarantis zich nu bevindt, verwacht ik onder de € 18 miljoen te blijven. Achteraf bezien, had de continuïteitsgarantie duidelijker kunnen worden toegelicht. Dan had geen onduidelijkheid kunnen ontstaan over het feit dat ook de resterende € 8 miljoen, indien nodig, in de vorm van een subsidie zou worden verstrekt.

Overgang WOPT-WNT

Graag verschaf ik helderheid over de verplichting om salarissen te melden in het jaarverslag in relatie tot de overgang van WOPT naar WNT.

De Wet normering topinkomens (WNT) is per januari 2013 aangepast. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om conform de bepalingen in deze wet te rapporteren over de beloning van de bestuurders en de toezichthouders. Deze verplichting geldt al voor het verslagjaar 2012. De zorgen van uw Kamer op dit punt zijn dus niet nodig. Voor de volledigheid informeer ik u over de veranderingen voor alle OCW-instellingen als gevolg van de overgang van de WOPT naar de WNT:

 Onderwijsinstellingen nemen de beloningsgegevens van alle bestuurders op in het jaarverslag 2012 en verder, conform de WNT;

 Cultuurinstellingen nemen beloningsgegevens op in het jaarverslag 2012 voor zover die de WOPT-norm 2012 overschrijden;

 Media-instellingen nemen op grond van de “code goed bestuur” beloningsgegevens van alle bestuurders op in het jaarverslag. Daarnaast ontvangt OCW periodiek een opgave van de overschrijdingen in het kader van het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO).

Voor de jaren na 2012 rapporteren alle OCW-instellingen conform de WNT.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.