de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

juni 12, 2015
door admin
Geen reacties

Zonder 18 miljoen deze maand gaat Roc Leiden failliet

‘Zonder 18 miljoen deze maand gaat Roc Leiden failliet’

Roc Leiden heeft nog deze maand een extra bijdrage van 18 miljoen euro nodig, anders gaat de school failliet. Dat zei minister Bussemaker van Onderwijs vanmorgen tijdens een overleg met de Tweede Kamer. Het debat wordt volgende week vervolgd, de Kamer wil meer informatie.

De Kamer sprak over het reddingsplan dat de minister onlangs presenteerde, waarvoor ze 40 miljoen euro uit het landelijke mbo-budget opzij wil zetten. Het eerste deel daarvan, 18 miljoen euro, heeft het noodlijdende roc nog deze maand nodig om aan alle verplichtingen te voldoen, zei Bussemaker. Ze waarschuwde de Kamer: er is haast geboden.

Maar ze trof een kritische Kamer tegenover zich, die eerst een grondige onderbouwing en financiële doorrekening van alle opties wil zien. Want waar gaat het geld nou precies heen? En is dit scenario écht beter voor studenten en betaalbaarder voor de sector? Die informatie moet de minister eerst op tafel leggen, voordat er volgende week verder gepraat wordt over wat voor Bussemaker inmiddels een hels hoofdpijndossier is geworden.

Weeffout
Duidelijk is dat de Kamer er flink de pee over in heeft dat opnieuw een schoolbestuur aan de rand van de afgrond staat. Werd het debacle met Amarantis nog afgedaan als een incident, inmiddels vragen ook coalitiepartijen zich af of er misschien sprake is van een ‘structurele weeffout’ in de onderwijsfinanciering. De PvdA pleitte daarom voor een nieuw onderzoek door de Algemene Rekenkamer.

Het Leidse echec is wat financiële consequenties betreft een stuk groter dan het drama bij Amarantis enkele jaren geleden. “Amarantis kostte 18 miljoen euro om te redden, Roc Leiden 40 miljoen”, vatte PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing het bondig samen. De verklaring ligt in het omvangrijke vastgoed, dat als een molensteen om de nek van het roc hangt.

Redding
Een deel van de Kamer zou niet per se rouwig zijn bij een faillissement. Redding van het roc geeft volgens sommige politici het signaal af dat Den Haag het altijd wel weer oplost. “Wanneer gaat een school dan wél failliet”, vroeg VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas. Net als andere Kamerleden riep ze verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders ter verantwoording.

Wat haar betreft levert voormalig roc-voorzitter Jacques van Gaal, destijds de drijvende kracht achter de nieuwbouw, zijn koninklijke onderscheiding in. “Zo’n moreel appèl, daar valt iets voor te zeggen”, reageerde minister Bussemaker later, waarna ze er snel aan toevoegde: “Maar meer dan een appèl kan het natuurlijk niet zijn.”

Tekort geschoten
Dat oud-voorzitter van de raad van toezicht Tjeerd van Rij nog altijd een actieve rol speelt in de PvdA, werd door D66-Kamerlid nog even fijntjes gememoreerd. “Is de bezetting van die raden van toezicht niet ook een weeffout?”, wierp hij op. PvdA-collega Jadnanansing liet “de insinuatie over een partijgenoot” voor wat ‘ie was, maar erkende wel dat de toezichthouders zwaar tekort zijn geschoten.

Zonnekoninggedrag
Bussemaker schetste dat de problemen, net als bij sommige andere instellingen, zijn ontstaan in een periode (2006-2010) van grote bestuurlijke vrijheid. Een tijd waarin zonnekoninggedrag en grootheidswaan de kop op staken. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vroeg de minister om een overzicht van ‘perverse vastgoedprojecten’ uit die periode.

Ook de rol van de overheid als toezichthouder stelde hij ter discussie: “Roc Leiden werd in 2012 onder verscherpt inspectie-toezicht geplaatst, waarom greep de minister pas drie jaar later in?” Volgens Bussemaker “zit en zat de inspectie er bovenop.” Alleen al het inventariseren van de problemen kostte experts maanden, zei ze. Ze stuurde oud-topambtenaar Koos van der Steenhoven als ‘regisseur’ naar Leiden, die haar aanvankelijkontraadde in te grijpen, onder het motto: ‘If you break it, you own it’. Volgens Bussemaker heeft ze juist wel haar gezag doen gelden. “Ik heb twee keer gedreigd met mijn aanwijzingsbevoegdheid.”

Feit is in elk geval dat het roc zelf, in het voorjaar van 2011, in de officiële jaarstukken (over boekjaar 2010)melding maakte van een ongebruikelijke vastgoedfinanciering. Twee jaar daarvoor werden de nieuwbouwplannen overigens al met veel bombarie aangekondigd als een ‘unieke constructie’.

 

Van AOb.nl 

februari 18, 2014
door admin
Geen reacties

Stille crisis in MBO

 

17 februari 2014 – Opnieuw laat OCW oud-topman Koos van der Steenhoven dreigende problemen in het MBO uitpluizen. Nadat hij de herijking van de overblijfselen van Amarantis moest oppakken en doorzetten, moet hij nu bij de ROC Leiden voorkomen dat deze ‘omvalt’.

Binnen het ministerie spreekt men al van “de stille crisis in het MBO”, want opnieuw lijkt een instelling onderuit te gaan, doordat de kosten en garanties voor de gebouwen en vastgoed het voortbestaan bedreigen. De Leidse ROC staat al onder verscherpt toezicht van de inspectie en moet nu tevens een onderzoek met ‘forensische elementen’ over zich heen laten gaan. Door grote tegenvallers bij verschillende projecten en voorgenomen verkoop van gebouwen zijn het eigen vermogen en de balans van de MBO-instelling in het ongerede geraakt.

Nog één kans

Van der Steenhoven heeft de voorbije jaren bij een reeks van instellingen en perikelen al namens de minister – of op initiatief van Raden van Toezicht – saneringen ter hand genomen of bestuurscrises moeten oplossen. Zo werd hij de ‘formateur’ bij UvA/HvA nadat de collegevoorzitter Van der Toorn en een reeks leden van de RvT voortijdig moesten opstappen vanwege een gering draagvlak voorfusieplannen met de VU.

In het MBO werd hij al eerder op ingrijpende problemen gezet. Hij moet de bestuurders ‘helpen’ de consequenties te trekken van de ineenstorting van Amarantis. De minister trok daar zelf wel gevolgtrekkingen uit. Zij wees er op, dat zij hem na een reeks ingrepen – zoals het eerdere werk van Marcel Wintels en de commissie-Vermeulen – in samenspraak met de MBO-raad aan het werk had gezet. Gezien “de uitdagingen” – in het eufemisme van OCW – voor de sector in de regio’s Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort gaf de minister in een brief erg duidelijk aan, dat de betrokken besturen nog één kans kregen.

“Ik doe een klemmend beroep op de betrokken bestuurders om een serieus vervolg aan het advies te geven,” schreef zij Ondanks de inspanningen van Wintels en anderen was het blijkbaar nog niet echt gelukt zo’n serieuze aanpak van de grond te tillen. De minister pleitte tegen deze achtergrond indringend voor “een cultuuromslag van concurrentie om de grootste te willen zijn naar samenwerking gericht op kwalitatief hoogstand en arbeidsmarktgericht beroepsonderwijs.”

Antwoord is nee

Het College van Bestuur van de ROC Leiden geeft in gesprek met deAOb aan, dat men in een klemsituatie is geraakt doordat zijn voorgangers vastgoedprojecten ter hand hebben genomen, die nu veel minder rooskleurig blijken uit te werken dan toen aangenomen. “Ik veeg alles van bovenaf schoon. Niet vanaf beneden, maar van bovenaf.”

De vraag komt dan wel op: “als jij er had gezeten, had je dan ook getekend? Antwoord is nee, omdat je onmogelijk veel risico’s neemt met geld dat niet van jezelf is,” zegt voorzitter Jeroen Knigge. “En je preludeert op toekomstige ontwikkelingen. Ook al hebben we pech gehad met de economische ontwikkelingen, maar toch: de principiële vraag die ten grondslag ligt aan veel discussies in het publieke domein, is: kun je als onderwijsinstelling dit soort afwegingen maken? Je kunt je niet voorstellen dat er vooraf geen scenario’s zijn opgesteld om alle risico’s in beeld te krijgen. Of dat de toenmalige accountant niet even een seintje gaf. Toch is dat zo. Ik heb het niet terug kunnen vinden.”

Eerdere lessen

Marce Wintels trok uit de casus-Amarantis eerder al lessen uit zijn saneringswerk. Ook daar bleek hem dat in de sfeer van het vastgoed vele, vaak verhulde risico’s bestoden. “Bij het inlezen was me al direct helder dat de financiële problematiek veel groter was dan uit de boekhouding op het eerste gezicht was op te maken. Ik zag hoe met cijfers ‘gestuurd’ werd. Dit blijkt ook duidelijk uit het onderzoeksrapport.”

“Er waren voor tientallen miljoenen (mislukte) huisvestingsprojecten en bijzonder hoge huisvestingslasten. Tegelijkertijd waren veel scholen nog slecht gehuisvest. De portemonnee was tot de bodem leeg. Het bank-krediet liep af.”

“Toezichthouders waren er te over: de Raad van Toezicht, de inspectie, de financier, de accountant, de auditcommissie, OCW, de medezeggenschap, de ondernemingsraad. Maar niemand doorgrondde alle problematiek, als die al te overzien was en getoond werd. Iedereen zat erbij, keek ernaar, lette vooral op het ‘eigen straatje’ en ondertussen ging het jaar in jaar uit steeds slechter.”

 

Origineel artikel op scienceguide

februari 7, 2014
door admin
Geen reacties

Harde aanpak van falende bestuurder en slapende toezichthouder

© ANP. Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (R) komt aan voor de presentatie van het eindrapport over de Amarantis scholengemeenschap in februari 2012. Een commissie onder leiding van Femke Halsema (2e L) heeft de financiele problemen van de scholengemeenschap onderzocht..

Falende bestuurders en slapende toezichthouders in de semi-publieke sector kunnen straks harder worden aangepakt. De leiding van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties en degenen die geacht worden hen te controleren, moeten makkelijker ontslagen kunnen worden. Ook het aansprakelijk stellen voor schade wordt eenvoudiger

Originele artikel op volkskrant 

De maatregelen zijn een reactie op een reeks schandalen in het onderwijs, bij woningcorporaties en in de zorgsector

Dat is de kern van een wetsvoorstel voor het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen dat minister Opstelten van Justitie naar diverse instanties heeft gestuurd. De maatregelen zijn een reactie op een reeks schandalen in het onderwijs (onder meer de failliete scholenkoepel Amarantis), bij woningcorporaties (de derivaten bij Vestia) en in de zorgsector (de ondergang van Meavita). De maatregelen gaan ook voor goede doelen gelden. Ze moeten ingrijpen makkelijker maken, zodat de publieke dienstverlening niet in gevaar komt. Stichtingen hebben geen leden of aandeelhouders die aan de bel kunnen trekken.

Niet aansprakelijk
Een van de problemen is dat niet helder in de wet is vastgelegd wat de taak is van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Zo moeten de laatsten er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze goed op de hoogte zijn en niet alleen afgaan op informatie die ze krijgen van de bestuurders. Als bestuur en toezicht hun werk niet goed doen, kunnen ze nu niet altijd aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Bij diverse affaires bleek de afgelopen jaren dat bestuurders ongestoord hun gang konden gaan door onder meer allerlei branchevreemde activiteiten te ontplooien, zonder dat de toezichthouders ingrepen. Voor het bedrijfsleven kent de wet al wel heldere regels over de taak en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Die regels gaan nu ook gelden voor verenigingen en stichtingen.

Dat betekent ook dat dezelfde basisregels gaan gelden voor de hele semipublieke sector. Nu kunnen de afspraken per branche nog verschillen, waardoor in het onderwijs andere regels kunnen gelden dan bij corporaties. Verder mogen, net als in het bedrijfsleven, bestuurders en toezichthouders straks niet meer meebeslissen over zaken waarin ze een tegenstrijdig belang hebben. Dat moet voorkomen dat het persoonlijk belang gaat meespelen. Dit was een van de punten die een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema vorig jaar aanstipte in Een lastig gesprek, een rapport over de problemen in de semi-publieke sector.

Opstelten kondigde het wetsvoorstel in november al aan. De gronden voor ontslag van bestuurders en toezichthouders worden erin verruimd. Ze kunnen op het verzoek van het Openbaar Ministerie of belanghebbenden vervangen worden als ze het belang van de stichting ernstig schaden.

Strafrechterlijke stappen bij financieel wanbeleid
Los van deze maatregelen die misstanden bij scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties moeten voorkomen, werkt de VVD-minister ook aan strafrechterlijke stappen voor financieel wanbeleid dat leidt tot faillissement. De kwestie speelt onder meer bij Meavita. De vakbond AbvaKabo FNV probeert bestuur en toezicht, onder wie VVD-prominent Loek Hermans, hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de ondergang van het thuiszorgconcern in 2009. Meavita, waar 20 duizend mensen werkten, liet tientallen miljoenen euro schuld achter.

Door: Wilco Dekker − 06/02/14, 07:30

november 13, 2013
door admin
Geen reacties

Opstelten: slechte toezichthouder aanpakken

13-11-13   08:17 uur  – Bron: ANP origneel artikel op parool.nl

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie © ANP

Slecht presterende toezichthouders van scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties kunnen voortaan aansprakelijk worden gesteld of ontslagen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigde woensdag aan dat hij het bestuur en het toezicht in deze sector wil versterken.

Hij komt naar verwachting in december met een wetsvoorstel met daarin duidelijke regels over de taken en functie van de toezichthouder.

Als het aan Opstelten ligt, leunen toezichthouders niet alleen maar achterover, maar zijn ze voldoende op de hoogte om goede besluiten te kunnen nemen en indien nodig tegenwicht te kunnen bieden aan het bestuur. Toezichthouders moeten nauwlettend de vinger aan de pols houden, vanuit de wetenschap dat zij een serieuze taak hebben, is de boodschap van de bewindsman.

Financiële crisis
Afgelopen jaren waren er onder meer problemen met het toezicht bij woningcorporatie Vestia en onderwijsinstelling Amarantis. Vestia raakte in 2012 in grote financiële problemen door de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie werd met een schuldenpost van meer dan 2 miljard euro opgescheept.

Onderwijskolos Amarantis, met ruim 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs, ging ten onder nadat het eind 2011 in acute financiële problemen kwam. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat zij naar de rechter wil kunnen stappen om schoolbestuurders aan te pakken die de kwaliteit van onderwijs laten versloffen.

(Bewerkt door: redactie)

september 20, 2013
door admin
Geen reacties

Kritiek op oppermachtige onderwijsminister

Kritiek op oppermachtige onderwijsminister
donderdag 19 september 2013
De minister van Onderwijs krijgt te veel macht, vreest de Raad van State. Het adviesorgaan heeft forse kritiek op een wetsvoorstel dat wantoestanden in het onderwijs moet voorkomen.

Om Amarantis-achtige toestanden te voorkomen wil een ruime politieke meerderheid dat de minister van Onderwijs meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen bij hogescholen of universiteiten die er een potje van maken. Op dit moment kan de minister alleen de geldkraan dichtdraaien, maar dat is wel erg drastisch en lang niet altijd in het belang van de studenten.

Bestuurders ontslaan

Dus zou minister Bussemaker bestuurders of toezichthouders moeten kunnen dwingen haar aanwijzingen op te volgen. Hebben ze daar geen zin in, dan zou ze hen – in het uiterste geval en na tussenkomst van de rechter – moeten kunnen ontslaan.

Forse kritiek

De Raad van State heeft forse kritiek op het plan. ‘Aan de minister wordt een nagenoeg ongenormeerde bevoegdheid toebedeeld’, schrijft het orgaan, dat voorstellen op hun wettelijke basis beoordeeld. Een minister mag zich alleen met onderwijsinstellingen bemoeien als daar een ‘adequate wettelijke grondslag’ voor is, en die ontbreekt volgens de raad in het oorspronkelijke voorstel.

Al genoeg mogelijkheden tot bijsturen

Daar komt nog bij dat de minister op dit moment al genoeg mogelijkheden zou hebben om instellingen bij te sturen. Nieuwe maatregelen hebben alleen zin als de al bestaande wetten en regels niet toereikend zijn, anders zadelt de overheid zichzelf en het onderwijs alleen maar op met extra werk.

Dat laatste verwijt is onterecht, schrijven staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Als het helemaal mis dreigt te gaan, dan wel omdat bestuurders er financieel een rommel van maken dan wel omdat ze dubieuze afstudeerroutes optuigen, staat het ministerie met lege handen. Dus uitbreiding van de macht van de minister is nodig.

Wettelijke grondslag

Het ministerie van Onderwijs trekt zich de kritiek over de wettelijke grondslag van het plan aan en heeft het voorstel aangepast. Zo is nu beter geformuleerd wanneer instellingen over de schreef gaan en ingrijpen gerechtvaardigd is. Ook moet de minister instellingen de tijd geven om de maatregelen door te voeren.

De Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. [PV/HOP]

Lees het originele artikel op avans.nl

september 15, 2013
door admin
Geen reacties

Onderzoek #Amarantis na 2,5 jaar af

Onderzoek Amarantis na 2,5 jaar af

Bron afbeelding: www.amarantis.nl

AUDIO Het is 4 februari 2012. MBO-reus Amarantis, 30.000 leerlingen en 3000 docenten, heeft door wanbeleid een schuld van 50 miljoen euro. Het is één van de MBO’s waar het de afgelopen jaren flink mis is gegaan. Het leidt tot meerdere commissies die onderzoek doen. Intussen kijkt een andere commissie sinds 2010 naar de naleving van de MBO-code goed bestuur. Leven de scholen die code wel na? De conclusies worden straks gepresenteerd.

september 13, 2013
door admin
Geen reacties

Bestuurder ga de werkvloer op #amarantis

donderdag 12 september 2013
Bestuurders voelden zich de afgelopen jaren te vaak CEO van een groot bedrijf, analyseert Femke Halsema. ‘Je moet mensen benoemen die het publieke belang willen dienen. Dat is heel goed mogelijk.’  

‘Een lastig gesprek’, heet het advies dat een commissie onder leiding van oud GroenLinks- politica Femke Halsema gisteren uitbracht. De commissie analyseerde de bestuurscultuur in de semipublieke sector, waar het afgelopen tijd mis ging bij onder andere Amarantis en Inholland.

De commissie doet veel aanbevelingen aan politiek Den Haag. Wat moeten onderwijsbestuurders morgen als eerste doen?

‘Ik zou zeggen, ga de werkvloer op. Praat met mensen. Het belangrijkste kenmerk van een goed bestuurder is dienstbaarheid. Dat zou een heel belangrijk aspect moeten zijn bij de selectie en werving van collegevoorzitters of ziekenhuisdirecteuren. We hebben te veel mensen gezien die dachten dat ze CEO waren van een groot bedrijf, en dan ontstaan de problemen. Je moet mensen benoemen die het publieke belang willen dienen. Dat is heel goed mogelijk.’

U wijt recente debacles niet alleen aan falend bestuur, maar ook aan perverse prikkels vanuit de overheid. Waar denkt u dan aan in het hoger onderwijs?‘We geven in het rapport een aantal voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan het geld dat hogescholen kregen per behaald diploma. Die diplomarace leidde tot dubieuze afstudeerroutes. Of de fusieprikkel, ook dat was niet verstandig.’

Op Twitter wijzen veel mensen met een beschuldigende vinger naar het huidige beleid van prestatieafspraken tussen ministerie en onderwijsinstellingen. Hoe kijkt u daar naar?

‘Zo diep zijn we niet gegaan in onze analyse. De commissie heeft gekeken naar de hele semipublieke sector, waarin duizenden mensen werken. Ik kan niet veel zeggen over het beleid in één specifieke sector. Het belangrijkste wat de commissie zegt is: je moet hele goede kwaliteitsminima hanteren. Kwantitatieve eisen mogen nooit ten koste gaan van de dienstverlening, van de opdracht die instellingen in de semipublieke sector hebben.’

Uw opdracht was het opstellen van een set gedragsregels, maar dat laat u liever aan de afzonderlijke sectoren over. Waarom?

‘Laten we ten eerste niet vergeten dat een code opstellen geen doel op zich moet worden. Veel sectoren hebben al codes en die verschillen onderling – terecht denk ik. Over het algemeen zouden die moeten voldoen. Het belangrijkste is dat bestuurders, werknemers en studenten met elkaar in gesprek gaan. Mocht een sector behoefte hebben aan een nieuwe code, dan geven wij als commissie wel een aantal punten waarvan wij denken dat die er in thuis horen.’ [PV/HOP]

Originele publicatie

augustus 28, 2013
door admin
Geen reacties

Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Nieuwsbericht | 27-08-2013

Koos van der Steenhoven gaat in samenspraak met de MBO Raad de ROC-besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam ondersteunen bij de herschikking van hun opleidingenaanbod.

De ROC’s in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kampen met de naweeën van de kwestie-Amarantis. Uit het advies Slimmer Samen van de commissie macrodoelmatigheid Amarantis blijkt dat de opsplitsing van deze in onderwijskoepel niet automatisch heeft geleid tot een doelmatig en goed op de arbeidsmarkt afgestemd onderwijsaanbod.

Bij de herinrichting van hun opleidingenaanbod hebben de schoolbesturen om ondersteuning gevraagd. In overleg met hen en in samenspraak met de MBO- Raad heeft OCW besloten om Van der Steenhoven te vragen om het proces te begeleiden. Het advies Slimmer Samen zal hierbij het vertrekpunt zijn.

In tegenstelling tot andere berichten gaat het hier om een beperkte, toegesneden opdracht naar aanleiding van het rapport van de commissie-Vermeulen.

Drs. K Van der Steenhoven is sinds 2011 directeur van ABD Top Consultants, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Eerder was hij zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Van rijksoverheid.nl

juni 24, 2013
door admin
Geen reacties

Commissie: ‘Fuseer mbo in Utrecht en Amsterdam’

Door: Redactie − 24/06/13, 06:34 lees het originele artikel op trouw.nl
© anp. Het hoofkantoor van Amarantis op de Zuidas.

Het mbo-onderwijs in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere moet drastisch gereorganiseerd worden. Dat vindt de commissie-Vermeulen die is ingesteld na de val van het voormalige regionale opleidingscentrum (roc) Amarantis, schrijft het Financieele Dagblad.

Volgens de commissie moeten verschillende scholen fuseren, zodat er grofweg één mbo-instelling per stad komt, en moet er een apart techniekcollege worden opgezet.
Amarantis viel vorig jaar uiteen in drie mbo’s: het ROC TOP (in Amsterdam en Almere), het MBO Amersfoort en het MBO Utrecht. Zij concurreren momenteel met al bestaande roc’s, maar dat vindt de commissie onwenselijk. Om de kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie te vergroten, zouden de roc’s met een overlappend werkgebied in elkaar geschoven moeten worden, of (in Amsterdam) moeten ‘afslanken’.

juni 1, 2013
door admin
Geen reacties

Hoe de consultants het onderwijsbestuur in hun greep kregen

Door: Merijn Rengers, Sterre Lindhout − 01/06/13, 07:03 Lees het originele artikel op volkrant
© anp. Het hoofdkantoor van onderwijsinstelling Amarantis aan de Zuidas.

Reconstructie Bij zeker twee schaalvergrotingsdebacles in het onderwijs was de afgelopen jaren hetzelfde adviesbureau betrokken: CBE Group.  Zij leerden bestuurders van de scholenkoepels Amarantis en BOOR hoe ze hun school als een bedrijf moesten runnen, en dat ze zich daarbij niet te veel aan moesten te trekken van het onderwijzend personeel.

‘Ik heb me hogelijk verbaasd dat dit allemaal kon’, zegt Marcel Wintels, puinruimer na het faillissement van Amarantis. ‘En iedereen kwam er nog mee weg, ook.’
CBE is een hofleverancier van consultants en trainingen in de onderwijswereld, schrijft ‘de Volkskrant’ zaterdag in een profiel van het adviesbureau. In het woelige debat over de schaalvergroting in het onderwijs bleven de adviseurs die scholen inhuurden tot nu toe in de schaduw. Leraren staan al jaren sceptisch tegenover de kostbare adviezen die directies in hun vernieuwingsdrang inwonnen, maar zij zijn lang weggezet als conservatief. In het rapport van de commissie-Halsema over de val van Amarantis en de ‘ongepaste’ belangenverstrengeling tussen bestuur en adviesbureau zagen ze hun gelijk bevestigd.
Chic pand Het bureau omschrijft zichzelf als ‘een internationaal bedrijf met vestigingen op 4 continenten’ en zetelt in een chic pand aan de Amsterdamse Herengracht, waar ook de CBE Academica is gevestigd – het ‘leiderschapscentrum dat een belangrijke rol speelt bij de professionalisering van leidinggevenden en bestuurders in het publieke domein’. Hier verzorgt CBE haar boardrooms, sessies van trainingen en cursussen voor schoolbestuurders en directeuren, die 2.800 tot 7.000 euro kosten.
‘Het onderwijs is uitgeboardroomd’, zegt een oud-medewerker van CBE.  ‘Straks komt de buitenwereld erachter dat veel van de bestuurderspraat die weinig mensen meer willen horen bedacht of doorverteld is tijdens sessies van CBE.’
CBE kent het onderwijs zoals een visser op leeftijd de wereldzeeën kent. Het weet waar de vissen bijten en als de wind verandert, verlegt het moeiteloos zijn koers. Het bureau werd in 1986 opgericht door Pim Pollen. Zijn latere vrouw en mede-aandeelhouder Margareth de Wit haakte een half jaar later aan, twaalf jaar geleden gevolgd door de derde partner, oud topambtenaar Olaf McDaniel.
Pim Pollen en Olaf McDaniel van CBE vinden dat zij ten onrechte de kat krijgen. ‘Het is niet fair om naar ons te wijzen als het misgaat’, zegt Mc Daniel. ‘Onze adviseurs zijn een soort EHBO-ers. Het is niet ons doel om vrienden te maken, maar om scholen te redden.’ Pollen: ‘Wij helpen bestuurders en organisaties om beslissingen te nemen, maar dat zijn en blijven altijd hun beslissingen.’