de-fuseren van Amarantis

Hoe het tot stand kwam en de nasleep

september 27, 2018
door admin
Geen reacties

In het beroepsonderwijs is weinig geleerd van fouten

Het is alweer zes jaar geleden dat de onderwijsreus Amarantis (30 duizend leerlingen, 3300 medewerkers) omviel. Wat Lehman Brothers is voor het wereldwijde bankwezen, is Amarantis voor het Nederlandse (beroeps)onderwijs. Zoals de val van Lehman Brothers liet zien hoe amoreel het internationale bankwezen was, zo bracht de val van Amarantis het gebrek aan moreel besef van bestuurders in het beroepsonderwijs aan het licht.

Lees het originele artikel op de volkskrant

Femke Halsema leidde het onderzoek naar het Amarantis-debacle. Strafbare feiten, begaan door de hoofdrolspelers in het drama, konden niet bewezen worden, maar we herinneren ons de voorzitter van het College van Bestuur (CvB), die zichzelf een salaris ver boven de Balkenende-norm toekende, en die directeur Huisvesting met twee leaseauto’s, een ov-jaarkaart én torenhoge taxideclaraties.

Dat alles viel echter ruimschoots binnen het geldende ‘normenkader’, dus wat was het probleem eigenlijk? Het probleem was dat dat normenkader door de betrokkenen zelf was opgesteld. Jezelf verrijken met geld dat bestemd is voor de opleiding en vorming van jongeren, is niet fatsoenlijk. ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’, concludeerde de commissie-Halsema dan ook.

Analogie met het bankwezen

De analogie met het bankwezen gaat verder: ook in het beroepsonderwijs is er sinds de val van Amarantis niets veranderd. Zo werd Amarantis opgesplitst in vijf veel kleinere zelfstandige scholen. ‘De-fusering’ en ‘trendbreuk’ waren de termen waarmee deze opsplitsing door bewindvoerder Marcel Wintels geframed werd, maar dat elke zelfstandige school vervolgens een eigen College van Bestuur kreeg, uiteraard met bijpassende salarisschalen, werd angstvallig stilgehouden.

Zes jaar later hebben de afsplitsingen van Amarantis nog steeds elk een eigen CvB en wordt er stevig geïnvesteerd in een verdere uitbreiding van de bestuurs- en managementlagen. Zo werd onlangs besloten om de coördinatoren van de verschillende teams de functie van ‘directeur Onderwijs’ toe te kennen, uiteraard met bijpassende salarisschaal, secretariële ondersteuning en volledige vrijstelling van onderwijstaken.

Tegelijk wordt er verder bezuinigd op aantallen contacturen en gekwalificeerde docenten: steeds meer vakken worden in projectvorm aangeboden en gegeven door onbevoegde of ondermaats opgeleide docenten.

Hiermee lijkt het mbo sterk op het hbo, waar de overhead inmiddels zo groot is, dat het in-stellingstarief (dat betaald moet worden als men geen subsidie ontvangt) maar liefst 9.000 euro per student is.

Meer bestuurs- en managementlagen

Zoals de bankiers vrij snel na de crisis alweer aan het graaien waren, werden de bestuurs- en managementlagen in het beroepsonderwijs ook na ‘Amarantis’ alleen maar groter. Hoe is het mogelijk dat amoreel gedrag dat door ieder weldenkend mens wordt afgekeurd, na een crisis toch op grote schaal blijft bestaan?

Voor het onderwijs komt dat door de perverse prikkel die van de lumpsum-financiering uitgaat. In deze bekostigingssystematiek krijgen scholen ‘een zak met geld’, dat ze naar eigen inzicht mogen inzetten. In het beroepsonderwijs heeft dat geleid tot voortdurende bezuinigingen op het primaire proces, uitdijende bestuurs- en managementlagen, en megalomane schoolgebouwen.

Lumpsumfinanciering vooronderstelt een zekere mate van moreel besef bij degenen aan wie de ‘zak met geld’ in beheer wordt gegeven. Die vooronderstelling is onjuist gebleken. Lodewijk Asscher mag dan bij de Algemene Beschouwingen een politiek succesje geboekt hebben, door per motie een voorgenomen bezuiniging op het mbo ongedaan te maken, het had meer zoden aan de dijk gezet als hij de wijze van financiering ter discussie had gesteld.

Martin Slagter is neerlandicus en filosoof; oprichter van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

februari 7, 2014
door admin
Geen reacties

Harde aanpak van falende bestuurder en slapende toezichthouder

© ANP. Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (R) komt aan voor de presentatie van het eindrapport over de Amarantis scholengemeenschap in februari 2012. Een commissie onder leiding van Femke Halsema (2e L) heeft de financiele problemen van de scholengemeenschap onderzocht..

Falende bestuurders en slapende toezichthouders in de semi-publieke sector kunnen straks harder worden aangepakt. De leiding van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties en degenen die geacht worden hen te controleren, moeten makkelijker ontslagen kunnen worden. Ook het aansprakelijk stellen voor schade wordt eenvoudiger

Originele artikel op volkskrant 

De maatregelen zijn een reactie op een reeks schandalen in het onderwijs, bij woningcorporaties en in de zorgsector

Dat is de kern van een wetsvoorstel voor het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen dat minister Opstelten van Justitie naar diverse instanties heeft gestuurd. De maatregelen zijn een reactie op een reeks schandalen in het onderwijs (onder meer de failliete scholenkoepel Amarantis), bij woningcorporaties (de derivaten bij Vestia) en in de zorgsector (de ondergang van Meavita). De maatregelen gaan ook voor goede doelen gelden. Ze moeten ingrijpen makkelijker maken, zodat de publieke dienstverlening niet in gevaar komt. Stichtingen hebben geen leden of aandeelhouders die aan de bel kunnen trekken.

Niet aansprakelijk
Een van de problemen is dat niet helder in de wet is vastgelegd wat de taak is van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Zo moeten de laatsten er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze goed op de hoogte zijn en niet alleen afgaan op informatie die ze krijgen van de bestuurders. Als bestuur en toezicht hun werk niet goed doen, kunnen ze nu niet altijd aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Bij diverse affaires bleek de afgelopen jaren dat bestuurders ongestoord hun gang konden gaan door onder meer allerlei branchevreemde activiteiten te ontplooien, zonder dat de toezichthouders ingrepen. Voor het bedrijfsleven kent de wet al wel heldere regels over de taak en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Die regels gaan nu ook gelden voor verenigingen en stichtingen.

Dat betekent ook dat dezelfde basisregels gaan gelden voor de hele semipublieke sector. Nu kunnen de afspraken per branche nog verschillen, waardoor in het onderwijs andere regels kunnen gelden dan bij corporaties. Verder mogen, net als in het bedrijfsleven, bestuurders en toezichthouders straks niet meer meebeslissen over zaken waarin ze een tegenstrijdig belang hebben. Dat moet voorkomen dat het persoonlijk belang gaat meespelen. Dit was een van de punten die een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema vorig jaar aanstipte in Een lastig gesprek, een rapport over de problemen in de semi-publieke sector.

Opstelten kondigde het wetsvoorstel in november al aan. De gronden voor ontslag van bestuurders en toezichthouders worden erin verruimd. Ze kunnen op het verzoek van het Openbaar Ministerie of belanghebbenden vervangen worden als ze het belang van de stichting ernstig schaden.

Strafrechterlijke stappen bij financieel wanbeleid
Los van deze maatregelen die misstanden bij scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties moeten voorkomen, werkt de VVD-minister ook aan strafrechterlijke stappen voor financieel wanbeleid dat leidt tot faillissement. De kwestie speelt onder meer bij Meavita. De vakbond AbvaKabo FNV probeert bestuur en toezicht, onder wie VVD-prominent Loek Hermans, hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de ondergang van het thuiszorgconcern in 2009. Meavita, waar 20 duizend mensen werkten, liet tientallen miljoenen euro schuld achter.

Door: Wilco Dekker − 06/02/14, 07:30

november 13, 2013
door admin
Geen reacties

Opstelten: slechte toezichthouder aanpakken

ok cut viagra pills

13-11-13   08:17 uur  – Bron: ANP origneel artikel op parool.nl

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie © ANP

Slecht presterende toezichthouders van scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties kunnen voortaan aansprakelijk worden gesteld of ontslagen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigde woensdag aan dat hij het bestuur en het toezicht in deze sector wil versterken. cialis 20 mg

Hij komt naar verwachting in december met een wetsvoorstel met daarin duidelijke regels over de taken en functie van de toezichthouder.

Als het aan Opstelten ligt, leunen toezichthouders niet alleen maar achterover, maar zijn ze voldoende op de hoogte om goede besluiten te kunnen nemen en indien nodig tegenwicht te kunnen bieden aan het bestuur. Toezichthouders moeten nauwlettend de vinger aan de pols houden, vanuit de wetenschap dat zij een serieuze taak hebben, is de boodschap van de bewindsman.

Financiële crisis
Afgelopen jaren waren er onder meer problemen met het toezicht bij woningcorporatie Vestia en onderwijsinstelling Amarantis. Vestia raakte in 2012 in grote financiële problemen door de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie werd met een schuldenpost van meer dan 2 miljard euro opgescheept.

Onderwijskolos Amarantis, met ruim 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs, ging ten onder nadat het eind 2011 in acute financiële problemen kwam. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat zij naar de rechter wil kunnen stappen om schoolbestuurders aan te pakken die de kwaliteit van onderwijs laten versloffen.

(Bewerkt door: redactie) how can i get free cialis

september 20, 2013
door admin
Geen reacties

Kritiek op oppermachtige onderwijsminister

Kritiek op oppermachtige onderwijsminister cialis generic

september 15, 2013
door admin
Geen reacties

Onderzoek #Amarantis na 2,5 jaar af

Hello world! viagra online new zealand best prices on cialis 20mg

viagra pills women india qual o nome do generico do viagra <a href="http://tadcialiscoupon check this site out.us/”>can i buy viagra in france buy cialis overseas cialis online from canada no prescription

cialis at boots price

donderdag 19 september 2013 pills like viagra over counter
De minister van Onderwijs krijgt te veel macht, vreest de Raad van State. Het adviesorgaan heeft forse kritiek op een wetsvoorstel dat wantoestanden in het onderwijs moet voorkomen.

Om Amarantis-achtige toestanden te voorkomen wil een ruime politieke meerderheid dat de minister van Onderwijs meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen bij hogescholen of universiteiten die er een potje van maken. Op dit moment kan de minister alleen de geldkraan dichtdraaien, maar dat is wel erg drastisch en lang niet altijd in het belang van de studenten. buy kamagra oral jelly sydney australia

Bestuurders ontslaan

Dus zou minister Bussemaker bestuurders of toezichthouders moeten kunnen dwingen haar aanwijzingen op te volgen. Hebben ze daar geen zin in, dan zou ze hen – in het uiterste geval en na tussenkomst van de rechter – moeten kunnen ontslaan. viagra 100mg uk

Forse kritiek

De Raad van State heeft forse kritiek op het plan. ‘Aan de minister wordt een nagenoeg ongenormeerde bevoegdheid toebedeeld’, schrijft het orgaan, dat voorstellen op hun wettelijke basis beoordeeld. Een minister mag zich alleen met onderwijsinstellingen bemoeien als daar een ‘adequate wettelijke grondslag’ voor is, en die ontbreekt volgens de raad in het oorspronkelijke voorstel.

Al genoeg mogelijkheden tot bijsturen

Daar komt nog bij dat de minister op dit moment al genoeg mogelijkheden zou hebben om instellingen bij te sturen. Nieuwe maatregelen hebben alleen zin als de al bestaande wetten en regels niet toereikend zijn, anders zadelt de overheid zichzelf en het onderwijs alleen maar op met extra werk.

Dat laatste verwijt is onterecht, schrijven staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Als het helemaal mis dreigt te gaan, dan wel omdat bestuurders er financieel een rommel van maken dan wel omdat ze dubieuze afstudeerroutes optuigen, staat het ministerie met lege handen. Dus uitbreiding van de macht van de minister is nodig. cialis prices

Wettelijke grondslag

Het ministerie van Onderwijs trekt zich de kritiek over de wettelijke grondslag van het plan aan en heeft het voorstel aangepast. Zo is nu beter geformuleerd wanneer instellingen over de schreef gaan en ingrijpen gerechtvaardigd is. Ook moet de minister instellingen de tijd geven om de maatregelen door te voeren.

De Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. [PV/HOP]

Lees het originele artikel op avans.nl

donderdag 12 september 2013
Bestuurders voelden zich de afgelopen jaren te vaak CEO van een groot bedrijf, analyseert Femke Halsema. ‘Je moet mensen benoemen die het publieke belang willen dienen. Dat is heel goed mogelijk.’  

‘Een lastig gesprek’, heet het advies dat een commissie onder leiding van oud GroenLinks- politica Femke Halsema gisteren uitbracht. De commissie analyseerde de bestuurscultuur in de semipublieke sector, waar het afgelopen tijd mis ging bij onder andere Amarantis en Inholland.

De commissie doet veel aanbevelingen aan politiek Den Haag. Wat moeten onderwijsbestuurders morgen als eerste doen?

‘Ik zou zeggen, ga de werkvloer op. Praat met mensen. Het belangrijkste kenmerk van een goed bestuurder is dienstbaarheid. Dat zou een heel belangrijk aspect moeten zijn bij de selectie en werving van collegevoorzitters of ziekenhuisdirecteuren. We hebben te veel mensen gezien die dachten dat ze CEO waren van een groot bedrijf, en dan ontstaan de problemen. Je moet mensen benoemen die het publieke belang willen dienen. Dat is heel goed mogelijk.’

U wijt recente debacles niet alleen aan falend bestuur, maar ook aan perverse prikkels vanuit de overheid. Waar denkt u dan aan in het hoger onderwijs?‘We geven in het rapport een aantal voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan het geld dat hogescholen kregen per behaald diploma. Die diplomarace leidde tot dubieuze afstudeerroutes. Of de fusieprikkel, ook dat was niet verstandig.’

Op Twitter wijzen veel mensen met een beschuldigende vinger naar het huidige beleid van prestatieafspraken tussen ministerie en onderwijsinstellingen. Hoe kijkt u daar naar?

‘Zo diep zijn we niet gegaan in onze analyse. De commissie heeft gekeken naar de hele semipublieke sector, waarin duizenden mensen werken. Ik kan niet veel zeggen over het beleid in één specifieke sector. Het belangrijkste wat de commissie zegt is: je moet hele goede kwaliteitsminima hanteren. Kwantitatieve eisen mogen nooit ten koste gaan van de dienstverlening, van de opdracht die instellingen in de semipublieke sector hebben.’

Uw opdracht was het opstellen van een set gedragsregels, maar dat laat u liever aan de afzonderlijke sectoren over. Waarom?

‘Laten we ten eerste niet vergeten dat een code opstellen geen doel op zich moet worden. Veel sectoren hebben al codes en die verschillen onderling – terecht denk ik. Over het algemeen zouden die moeten voldoen. Het belangrijkste is dat bestuurders, werknemers en studenten met elkaar in gesprek gaan. Mocht een sector behoefte hebben aan een nieuwe code, dan geven wij als commissie wel een aantal punten waarvan wij denken dat die er in thuis horen.’ [PV/HOP]

Originele publicatie

augustus 28, 2013
door admin
Geen reacties

Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Nieuwsbericht | 27-08-2013

Koos van der Steenhoven gaat in samenspraak met de MBO Raad de ROC-besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam ondersteunen bij de herschikking van hun opleidingenaanbod.

De ROC’s in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kampen met de naweeën van de kwestie-Amarantis. Uit het advies Slimmer Samen van de commissie macrodoelmatigheid Amarantis blijkt dat de opsplitsing van deze in onderwijskoepel niet automatisch heeft geleid tot een doelmatig en goed op de arbeidsmarkt afgestemd onderwijsaanbod.

Bij de herinrichting van hun opleidingenaanbod hebben de schoolbesturen om ondersteuning gevraagd. In overleg met hen en in samenspraak met de MBO- Raad heeft OCW besloten om Van der Steenhoven te vragen om het proces te begeleiden. Het advies Slimmer Samen zal hierbij het vertrekpunt zijn.

In tegenstelling tot andere berichten gaat het hier om een beperkte, toegesneden opdracht naar aanleiding van het rapport van de commissie-Vermeulen.

Drs. K Van der Steenhoven is sinds 2011 directeur van ABD Top Consultants, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Eerder was hij zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Van rijksoverheid.nl

juni 24, 2013
door admin
Geen reacties

can you buy levitra walmart Commissie: ‘Fuseer mbo in Utrecht en Amsterdam’

Door: Redactie − 24/06/13, 06:34 lees het originele artikel op trouw.nl
© anp. Het hoofkantoor van Amarantis op de Zuidas.

Het mbo-onderwijs in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere moet drastisch gereorganiseerd worden. Dat vindt de commissie-Vermeulen die is ingesteld na de val van het voormalige regionale opleidingscentrum (roc) Amarantis, schrijft het Financieele Dagblad.

Volgens de commissie moeten verschillende scholen fuseren, zodat er grofweg één mbo-instelling per stad komt, en moet er een apart techniekcollege worden opgezet.
Amarantis viel vorig jaar uiteen in drie mbo’s: het ROC TOP (in Amsterdam en Almere), het MBO Amersfoort en het MBO Utrecht. Zij concurreren momenteel met al bestaande roc’s, maar dat vindt de commissie onwenselijk. Om de kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie te vergroten, zouden de roc’s met een overlappend werkgebied in elkaar geschoven moeten worden, of (in Amsterdam) moeten ‘afslanken’.

juni 1, 2013
door admin
Geen reacties

Hoe de consultants het onderwijsbestuur in hun greep kregen

Door: Merijn Rengers, Sterre Lindhout − 01/06/13, 07:03 Lees het originele artikel op volkrant
© anp. Het hoofdkantoor van onderwijsinstelling Amarantis aan de Zuidas.

Reconstructie Bij zeker twee schaalvergrotingsdebacles in het onderwijs was de afgelopen jaren hetzelfde adviesbureau betrokken: CBE Group.  Zij leerden bestuurders van de scholenkoepels Amarantis en BOOR hoe ze hun school als een bedrijf moesten runnen, en dat ze zich daarbij niet te veel aan moesten te trekken van het onderwijzend personeel.

‘Ik heb me hogelijk verbaasd dat dit allemaal kon’, zegt Marcel Wintels, puinruimer na het faillissement van Amarantis. ‘En iedereen kwam er nog mee weg, ook.’
CBE is een hofleverancier van consultants en trainingen in de onderwijswereld, schrijft ‘de Volkskrant’ zaterdag in een profiel van het adviesbureau. In het woelige debat over de schaalvergroting in het onderwijs bleven de adviseurs die scholen inhuurden tot nu toe in de schaduw. Leraren staan al jaren sceptisch tegenover de kostbare adviezen die directies in hun vernieuwingsdrang inwonnen, maar zij zijn lang weggezet als conservatief. In het rapport van de commissie-Halsema over de val van Amarantis en de ‘ongepaste’ belangenverstrengeling tussen bestuur en adviesbureau zagen ze hun gelijk bevestigd.
Chic pand Het bureau omschrijft zichzelf als ‘een internationaal bedrijf met vestigingen op 4 continenten’ en zetelt in een chic pand aan de Amsterdamse Herengracht, waar ook de CBE Academica is gevestigd – het ‘leiderschapscentrum dat een belangrijke rol speelt bij de professionalisering van leidinggevenden en bestuurders in het publieke domein’. Hier verzorgt CBE haar boardrooms, sessies van trainingen en cursussen voor schoolbestuurders en directeuren, die 2.800 tot 7.000 euro kosten.
‘Het onderwijs is uitgeboardroomd’, zegt een oud-medewerker van CBE.  ‘Straks komt de buitenwereld erachter dat veel van de bestuurderspraat die weinig mensen meer willen horen bedacht of doorverteld is tijdens sessies van CBE.’
CBE kent het onderwijs zoals een visser op leeftijd de wereldzeeën kent. Het weet waar de vissen bijten en als de wind verandert, verlegt het moeiteloos zijn koers. Het bureau werd in 1986 opgericht door Pim Pollen. Zijn latere vrouw en mede-aandeelhouder Margareth de Wit haakte een half jaar later aan, twaalf jaar geleden gevolgd door de derde partner, oud topambtenaar Olaf McDaniel.
Pim Pollen en Olaf McDaniel van CBE vinden dat zij ten onrechte de kat krijgen. ‘Het is niet fair om naar ons te wijzen als het misgaat’, zegt Mc Daniel. ‘Onze adviseurs zijn een soort EHBO-ers. Het is niet ons doel om vrienden te maken, maar om scholen te redden.’ Pollen: ‘Wij helpen bestuurders en organisaties om beslissingen te nemen, maar dat zijn en blijven altijd hun beslissingen.’

mei 19, 2013
door admin
Geen reacties

#Wintels op #NCOSM vertelt over twitter bij #amarantis

Link: http://mediasite.mediamission.nl/Mediasite/Play/9353a8c5afbc4e9ea14538dbfa1c0d141d

Marcel Wintels is voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, en was ook bestuursvoorzitter van Amarantis, waar onder zijn leiding een enorme crisis werd bezworen. Wintels zal de inzet van sociale media verder toelichten op het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media. Hij verzorgt de opening keynote op de congresdag voor het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs op 16 mei.